You are currently viewing „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu od maja 2022 rozpoczyna realizację Projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących
z Funduszu Solidarno
ściowego  Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu
w
życiu społecznym, a w szczególności:

• w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe);

• w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

• w załatwieniu spraw urzędowych;

• w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

• w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

• w wykonywaniu czynności dnia codziennego- w tym przez dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przeprowadzaniu ich do lub
z placówki oświatowej.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

• osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zgodnie z założeniami Projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

Projekt realizowany przez TPD skierowany jest do 10 dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz 5 dzieci do 16 roku życia, mieszkańców Gminy: Morąg, Małdyty, Łukta i Miłakowo.

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty
w biurze Towarzystwa Przyjació
ł Dzieci w Morągu, Plac Jana Pawła II 1 w godzinach 8-15.

Szczegółowych informacji udziela koordynator- Agnieszka Bogiel pod numerem telefonu:
89-757-63-60, e- mail: biuro.tpd.morąg@gmail.com.