You are currently viewing Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami- edycja 2022

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami- edycja 2022

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Morągu kolejny rok realizuje Program „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, który jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego
w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Program ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych z gminy Morąg, Małdyty, Miłakowo
i Łukta poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia, zaangażowanie osób niepełnosprawnych
w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe.
Z roku na rok przybywa osób niepełnosprawnych, którzy decydują się na udział w Programie,
ponieważ brakuje im towarzystwa, uwagi i wsparcia.

Głównym  celem  Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”- edycja 2022 jest wprowadzenie usługi asystenta
jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności -nie więcej niż 30 godzin miesięcznie,
 • dzieci do 16 roku życia  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji –
  nie więcej niż 30 godzin miesięcznie,
 • osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym gdy z tytułu sprawowania
  opieki nad tą osobą rodzic lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne,
  o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111)- nie więcej niż 30 godzin miesięcznie,
 • osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych- nie więcej niż 40 godzin miesięcznie.

Usługi asystenta osobistego polegają na wsparciu w:

 • wyjściu, powrocie lub dojeździe w wybrane przez uczestnika Programu miejsca:  dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe,
  świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie
  i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne czy sportowe,
 • zakupach,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z muzeum, teatru, kina, galerii sztuki, wystawy czy uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych,
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzeniu i
  przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 

Szczegółowe informacje na temat możliwości wsparcia można uzyskać:

– telefonicznie pod numerem tel. 897576360 (8.00 – 15.00) Agnieszka Bogiel – koordynator projektu
lub w biurze TPD  w Morągu, Plac Jana Pawła II 1.