TPD w Morągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak tłumacza migowego online.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-05-09 
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-07-25 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

E-mail: tpdmorag@wp.pl
Telefon: +48 89 7576360

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji
  niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: ZarządTPD w Morągu

Adres: Zarząd TPD w Morągu, Plac Jana Pawła II 1, 14-300 Morąg

E-mail: tpdmorag@wp.pl

Telefon: +48 89 7576360

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki użytkowane przez TPD na potrzeby działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy są  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Morągu, ul. Wróblewskiego 15b/1, 14-300 Morąg:

 • Budynek parterowy z podjazdem dla wózków;
 • Poruszanie się po budynku jest również możliwe dla osób na wózkach;
 • Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Na korytarzu zamontowane poręcze.

Warsztat Terapii Zajęciowej filia w Małdytach

 • Budynek parterowy,
 • Poruszanie się po budynku jest również możliwe dla osób na wózkach;
 • Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • Na korytarzu zamontowane poręcze.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Morągu

 • budynek parterowy
 • Poruszanie się po budynku jest również możliwe dla osób na wózkach;
 • Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łukcie

 • Budynek parterowy,
 • Poruszanie się po budynku jest również możliwe dla osób na wózkach;
 • Budynek posiada toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
 • Korytarz posiada ścieżkę naprowadzającą,
 • Na korytarzu zamontowane poręcze.